МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

27.03.2018 г.

            На 27.03.2018 г. бе проведено заседание на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. В рамките на заседанието беше разгледан годишният доклад за изпълнение на многогодишната програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. за периода 16 октомври 2016 – 15 октомври 2017 г. Представена бе информация относно Средносрочния преглед и промени в националната многогодишна програма по фонда.
            Бяха направени следните препоръки:
            По т. 4 от Дневния ред - Представяне на информация относно средносрочния преглед на националната многогодишна програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г.
            Членовете на Комитета за наблюдение отправиха следната препоръка:
            Да бъде проведена процедура по актуализиране на Индикативната годишна работна програма за 2018 г. по фонд „Убежище, миграция и интеграция“.
            По т. 5 от Дневния ред – Други въпроси, свързани с изпълнението на Програмата.
            Членовете на Комитета за наблюдение отправиха следните препоръки:
            1. Одитният доклад на ЕК, получен през м. февруари 2018 г. от проведена през м. октомври 2016 г. мисия на ЕК, да бъде изпратен на членовете КН по ФУМИ.
            2. От Отговорния орган по ФУМИ да бъдат изготвени запитвания до ЕК и Министерство на финансите с цел да се потърсят възможности за намиране на решение с оглед препоръката на ЕК за включване на търговски дружества като допустими кандидати в процедурите за предоставяне на БФП по НП по ФУМИ. Запитванията да бъдат съгласувани с членовете на КН по ФУМИ преди изпращането им.

Презентации

Презентация 1
Презентация 2

Снимки