МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Заседание на комитета

 

 

          На 23.03.2017 г. бе проведено заседание на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. Заседанието бе председателствано от г-жа Маринела Белева, заместник-министър на вътрешните работи. 
          В рамките на заседанието беше разгледан годишният доклад за изпълнение на националната многогодишна програма на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. за периода 16 октомври 2015 г. – 15 октомври 2016 година.
Бяха представени предстоящи промени в националната многогодишна програма на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г., предвид планирано увеличаване на средствата от Европейския съюз по Специфична цел 2 „Интеграция/ легална миграция“, Национална цел 2 „Интеграция“ и по Специфична цел 3 „Връщане“, Национална цел 2 „Мерки за връщане“.
          В рамките на заседанието беше представен проект на Международната организация по миграция и Български червен кръст, финансиран по  националната многогодишна програма на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Проектът ще бъде препоръчан за включване в информационно издание на Европейската комисия за представяне на водещи проекти по националните програми на ФВС и ФУМИ.
          Бяха направени следните препоръки:
          По т. 3 от Дневния ред - Представяне на предстоящи промени в националната многогодишна програма на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020
          Членовете на Комитета за наблюдение отправиха следните препоръки:
          1. Да бъде обмислено включването на Р България в Консорциума, ръководен от Нидерландия, който ще кандидатства с проектно предложение в рамките на обявената кампания за набиране на проектни предложения по Специфична цел 3 „Връщане“ по ФУМИ;
          2. Да бъде проведен информационен ден, организиран от ВКБООН в областите интеграция и закрила, насочен към неправителствени организации относно възможностите за кандидатстване по проекти в подкрепа на лица, търсещи/ получили международна закрила. Да бъдат поканени представители на управляващите органи по програмите финансирани от ЕС, имащи отношение към интеграцията;
          3. Протоколът от заседанието да бъде изпратен на секретариата на Националния съвет по миграция и интеграция, предвид направено в рамките на заседанието предложение да бъде избрана отговорна институция на национално ниво за интеграцията.
По останалите точки от дневния ред, разглеждани в рамките на заседанието, не бяха направени препоръки.

Презентации

         Презентация - 1

         Презентация - 2