МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Заседание на комитета

  
            На 30.11.2016 г. бе проведено заседание на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. В рамките на заседанието бе разгледано изпълнението на многогодишната национална програма по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. в периода 16 октомври 2015- 15 октомври 2016 г. и бе представена Индикативната годишна работна програма за 2017 г. по фонда.
            Бяха направени следните препоръки:
            По т. 2 от Дневния ред – Представяне на Индикативна годишна работна програма за 2017 г.
            Членовете на Комитета за наблюдение отправиха препоръка при подготовката на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на Р България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за 2018 г. да бъдат взети предвид следните препоръки след приключване на средносрочния преглед на националната програмата при завишаване на финансовия ресурс по фонда:
            1. Да бъде обсъдено включването на мерки за жилищно настаняване и покриване на режийни разходи на лица, получили международна закрила, (интеграционна подкрепа);
            2. Да бъде обсъдено подпомагане и доразвиване на център за интеграция на лица, получили международна закрила;
            3. Да продължи диалогът между Отговорния орган по ФУМИ и Управляващия орган по ОП НОИР с цел гарантиране на допълняемостта между двата фонда при изпълнението на мерки за интеграция на бежанци.
            По т. 1 и т. 3 от Дневния ред не бяха направени препоръки.

            Презентация 

            Снимки от събитието - снимка 1 снимка 2 снимка 3 снимка 4 снимка 5 снимка 6 снимка 7