МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

31.03.2016 г.

На 31.03.2016 г. беше проведено заседание на Комитета за наблюдение на националната многогодишна програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. Заседанието беше председателствано от г-н Филип Гунев, заместник-министър на вътрешните работи.
Членовете на Комитета приеха Вътрешни правила за работа.
В рамките на заседанието беше разгледан годишният доклад за изпълнение и искането за плащане на годишното салдо за изпълнение на националната многогодишна програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. за периода 15 октомври 2014 – 15 октомври 2015 г.
Бяха представени Националната многогодишна програма на Република България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020 г. и Индикативната годишна работна програма за 2016 г.
По представения доклад и презентации нямаше препоръки от страна на членовете на Комитета.

Презентация 1

Презентация 2