МВР

Дирекция "Международни проекти"

 

Указания към бенефициентите

Указания за изпълнение на дейности в рамките на споразумения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0033, HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035, HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0044, HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 и HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна помощ по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“

Указания към бенефициерите по ФУМИ и ФВС 2014-2020 за прилагане на методика за изчисляване на реалната употреба на оборудване или имущество за целите на проекта при наличие на възможна смесена употреба - 11.01.2017 г.

Методически указания относно определяне на размера на финансови корекции за нарушения, установени при изпълнението на проекти, управлявани от МВР, съфинансирани от бюджета на ЕС или от други международни програми и договори -14.12.2015 г.

Указания към изпълнители и бенефициери за прилагане на мерките за инфомация и публичност на финансирането по Европейски фонд за връщане и Фонд за външни граници (pdf - 112k)

УКАЗАНИЯ КЪМ ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (rar - 1018k)