МВР

ОД Добрич

 

01 юли 2019

ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН! ЖЪТВА! МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ!

Общи правила за недопускане на пожари в житните масиви:

Във връзка с осигуряване на пожарната безопасност по времена жътвената кампания през 2019г, РДПБЗН Добрич уведомява всички физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи на територията на Област Добрич,  за задълженията им по спазване изискванията на Наредба № 8121з-968 за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
Административното задължение е предоставянето в РСПБЗН на схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите водоизточници.
Други по-съществени изисквания са:
• Парцелиране и осигуряване на пожарозащитни ивици /не по-малки от 6м/  в земеделските земи, засети с житни култури
• Осигуряване земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ) с пожаротехнически средства
• При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури
• При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг, а при жътва в участъци с обща площ над 2000 дка се осигурява допълнително и техника за пожарогасене
 
Общи правила за недопускане на пожари в житните масиви:
Да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.
Абсолютно е ЗАБРАНЕНО паленето на стърнища след прибиране на реколтата
Да се спазват поставените предупредителни и забранителни знаци покрай посевите през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правлата за пожарна безопасност от граждани и лица от ведомства и организации, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж.
При пожар веднага съобщете на телефон 112, след това незабавно започнете гасене с подръчни противопожарни уреди, съоръжения и организирайте евакуацията на застрашените от пожара хора, имущество, животни и техника.
 
Мерки за безопасност и спасяване от волтови дъги по време на жътва
В последните години в нашата страна зачестиха случаите, при които по време на жътва, сеитба, пръскане или почвообработка нови трактори и комбайни биват удряни от високоволтова дъга при контакт на антените за GPS навигация с далекопреносната електрическа мрежа.
Освен опасността, която крие волтовата дъга, друг проблем, който възниква при подобен инцидент е, че скъпата техника няма да бъде компенсирана от застрахователните компании, които не покриват този риск, тъй като се води по вина на тракториста или комбайнера. Затова:
 
Внимавай, погледни нагоре! Преди да започнеш да работиш в области, където има електрически преносни мрежи

Бъдете винаги на ясно с височината на вашите трактори и комбайни, като имайте предвид, че волтова дъга може да се образува при 3-5 метра въздушна дистанция.
Ако влезете в контакт с въздушна ел.линия или кабел, останете в кабината на трактора или комбайна и се опитайте да не докосвате нищо от метал в него.
Обадете се на 112 веднага. Ако ситуацията е твърде опасна за оставане - например, ако машината е засегната от пожар - препоръчва се да изскочите от превозното средство  от толкова високо доколкото можете, за да избегнете докосване на която и да е част от машината отвън.
Ако трябва да слезете, тогава трябва да скочите ясно, като направите скачащи крачки, така че единият крак да е на земята през цялото време, докато сте на поне 5 метра.
Не се връщайте в трактора или комбайна.
Дръжте другите далеч от превозното средство. Докосването или дори прекаленото приближаване може да ги убие, чрез нова волтова дъга.
Никога не докосвайте електропроводни линии, винаги приемайте, че по тях тече ток, освен ако електрическата компания не ви е казала, че са спрени.
 
Изображения

 19 юли 2019 | 16:51