МВР

Дирекция "УССД"

 

„Доставка на сертифицирани сравнителни материали за извършване на последваща проверка на анализатори за алкохол в дъха тип "Дрегер Alcotest - 7510, 7410/7410+" и тип „Алкомер 931”

18 сеп 2014

1.Покана (pdf-124k)

2.Специфични изисквания към доставката - Приложение № 1 (doc -46k)

3.Ценова оферта - Приложение № 2 (doc -51k)

4.Технически изисквания - Приложение № 3 (doc -23k)

5. Минимални изисквания към участниците.Допълнителна информация -Приложение № 4 (doc -38k)

6. Сведения за участника - Приложение № 5 (doc -41k)

7. Декларация за срок на валидност на офертата и приемане всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката- Приложение № 6 (doc -39k)

8. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал.5 от ЗОП - Приложение № 7 ( doc -42k)

9. ДОговор -Приложение № 8 ( doc -85k)

10. Декларация за приемане условията в проекта на договор за обществена поръчка - Приложение № 9 ( doc -39k)  

Протокол № 1 (doc - 76K)

Договор (doc)

 

Извършени плащания по МД-35/03.12.2014 г. :

 

Плащания (xls)

Обновено на 23.12.2015 г.

 29 юни 2017 | 10:52