МВР

Дирекция "УССД"

 

„„Извършване на независим одит” по проект BG161P0001/1.4-01/2007/001-1 „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най- големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Плев...

01 окт 2014

„„Извършване на независим одит” по проект BG161P0001/1.4-01/2007/001-1 „Модернизация на структурните звена на НСПБЗН-МВР в Столичния агломерационен ареал и агломерационните ареали на шестте най- големи града - Пловдив, Варна, Бургас, Плевен, Русе и Ст. Загора” , по Оперативна програма „Регионално развитие””

1. Покана (pdf-125k)

2. Приложение № 1 - Техническа спецификация (doc-483k)

3. Приложение № 2 - Ценова оферта (doc-452k)

4. Приложение № 3 - Минимални изисквания към участниците. Допълнителна информация (doc-470k)

5. Приложение № 4 - Сведения за участника (doc-455k)

6. Приложение № 5 - Декларация от участника за срок на валидност на офертата и приемане на всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката (doc-456k) 

7. Приложение № 6 - Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП (doc-465k)

8. Приложение № 7 - Доклад за фактически констатации (doc-470k)

9. Приложение № 8 - Техническо предложение (doc-468k)

10.Приложение № 9 - Проект на договор (doc-523k)

11.Приложение № 10 - Декларация за приемане на условията на проекта на договор (doc-459k)

12. Протокол от работата на комисията (doc)

 

13. Договор (pdf)

14. Техническа спецификация (pdf)

15. Ценова оферта (pdf)

16. Техническо предложение (pdf)

09.03.2015

 

 

 

Съобщение: Отварянето на получените от участиците оферти ще се състои на 07.11.2014 г. от 14.00 ч. в сградата на Д УССД -МВР гр.София, ул. "Княз Борис I " № 124.

 

Извършено е окончателно плащане , в размер на 4 224,00 лв., към фирма "Глобъл одит сървисез" ООД, на 02.12.2015 г. Освободена е гаранция за добро изпълнение, в размер на 176,00 лв., на 27.11.2015 г.

 29 юни 2017 | 10:52