МВР

Дирекция "УССД"

 

20-09-2019-049-СПОР-48/30.12.2016 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили“

20 сеп 2019


  Срок за представяне на офертите в отговор на поканата: до 17.30 ч. на  30.09.2019 г.

  Дата и час на отваряне на офертите:

  Дата: 01.10.2019 г.    Час: 10.00 ч.

  Телефон за контакт: + 359 29822547

 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за  автомобили“, по обособена позиция № 1 „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“

Покана
Покана
Техническа спецификация - Приложение № 1
Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП - Приложение № 2
ЕЕДОП - Приложение № 3
Техническо предложение - Приложение № 4
Декларация за териториално покритие - Приложение № 5
Ценово предложение - Приложение № 6
Проект на договор - Приложение № 7

Протокол
Доклад
Решение за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка по обособ. поз. № 1
Договор по обособ. поз. № 1 - Лукойл България
Договор по обособ. поз. № 1 - Петрол АД

Обявление за изменение 
Допълнително споразумение към договор УРИ 5785-мпд-47/18.10.2019 г. 

Обявление за изменение
Допълнително споразумение към договор УРИ 5785-мпд-46/18.10.2019 г.

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор


 24 юни 2020 | 10:10