МВР

Дирекция "УССД"

 

19-12-2019-061-МП-30 „Доставка на комбиниран тактически елек за 300 полицейски служители и 600 служители на ГДГП”

19 дек 2019


Линк АОП - 00752-2019-0043

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 30.01.2020 г.  
Телефон за контакт: + 35929824059


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 16.12.2019 г.

  Документация
     Техническа спецификация - Приложение № 1
     Проект на договор - Приложение № 2
     ЕЕДОП
                   ЕЕДОП

    Разяснения

    Протокол № 1

    Протокол № 2
    Доклад
    Решение за прекратяване на процедурата

  Обявление за възложена поръчка

 16 март 2020 | 14:05