МВР

Дирекция "УССД"

 

04-12-2019-058-СПОР-26/04.10.2017 „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МВР“

04 дек 2019


Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации


Обособена позиция № 2 „Предоставяне на куриерски услуги за нуждите на МВР“

 Срок за предоставяне на офертите до 23:59 часа на 14.12.2019 г.
 Отваряне на офертите - 14:00 часа на 16.12.2019 г.


Покана
Списък - Приложение № 1
Техническа спецификация - Приложение № 2
Декларация по чл.54, ал.1,т.7 от ЗОП - Приложение № 3
Проект на договор - Приложение № 4
Образец на банкова гаранция за изпълнение - Приложение № 5
Техническо предложение - Приложение № 6
Ценово предложение - Приложение № 7

 Протокол № 1 по обособ. поз. № 2
 
 Протокол № 2 по обособ. поз. № 2
 Протокол № 3 по обособ. поз. № 2
 Доклад по обособ. поз. № 2
 Решение за прекратяване

 27 януари 2020 | 18:33