МВР

Дирекция "УССД"

 

17-10-2019-052-МП-24 „Отпечатване на обучителни и рекламни материали“

17 окт 2019


  Линк АОП - 00752-2019-0034

  Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 18.11.2019 г.

   Телефон за контакт: + 359 29824059
   Лице за контакт: Станка Бакалова


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 14.10.2019 г.

  Документация
  Техническа спецификация - Приложение № 1
Проект на договор - Приложение № 2
    ЕЕДОП

  Разяснение

  Разяснение

  Съобщение за отваряне на ценови предложения

 Протокол № 1
 Протокол № 2
 Протокол № 3
 Доклад
 Решение за класиране

 Обявление за възложена поръчка
 Договор

Обявление за приключване на договор

 31 март 2020 | 13:42