МВР

Дирекция "УССД"

 

04-12-2019-057-СПОР-25/04.10.2017 „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МВР“

04 дек 2019


Предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации

Обособена позиция № 1 - „Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на МВР“ 

Срок за предоставяне на офертите до 23:59 часа на 14.12.2019 г.
Отваряне на офертите - 10:00 часа на 16.12.2019 г.

Покана
Списък - Приложение № 1
Техническа спецификация - Приложение № 2
Декларация по чл.54,ал.1,т.7 от ЗОП - Приложение № 3
Проект на договор - Приложение № 4
Образец на банкова гаранция за изпълнение - Приложение № 5
Техническо предложение - Приложение № 6
Ценово предложение - Приложение № 7

Протокол № 1 по обособ. поз. № 1

 Протокол № 2 по обособ. поз. № 1
 Протокол № 3 по обособ. поз. № 1
 Доклад по обособ. поз. № 1
 Решение за класиране по обособ. поз. № 1

 27 януари 2020 | 18:15