МВР

Дирекция "УССД"

 

14-10-2019-051-МП-23 „Тестови методики - професионално обучение на служителите на ИП – МВР за работа със стандартизираните тестове WISC IV, MMPI А, TEMAS, MMPI 2, TAT, FAT и NEO PI R“

14 окт 2019


Линк АОП - 00752-2019-0033

Телефон за контакт: + 35929823036 ( г-н Златков )


 Решение за откриване на процедура
 Покана

Дата на публикуване в РОП - 14.10.2019 г.

Опис на представените документи - Приложение № 1
 Техническа спецификация - Приложение № 2
Предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3
Ценово предложение - Приложение № 4
Проект на договор - Приложение № 5
   ЕЕДОП

Протокол от договаряне
Доклад
Решение за определяне на изпълнител

Обявление за възложена поръчка
Договор

Обявление за приключване на договор

 13 февруари 2020 | 15:16