МВР

Дирекция "УССД"

 

10-10-2019-050-МП-22 „Закупуване на газхроматографи за НИК“, по обособени позиции

10 окт 2019


Линк АОП - 00752-2019-0032

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 12.11.2019 г.      
Телефон за контакт: + 35929822581 ( г-н Казаков )


Позиция № 1: „Доставка на газови хроматографи с хедспейс аутосемплър“;
Позиция № 2: „Доставка на газов хроматограф с масспектрометър


 Решение за откриване на процедура
 Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 07.10.2019 г.

Документация
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 1 - Приложение № 1
 Техническа спецификация по обособ. поз. № 2 - Приложение № 2
Методика по обособ. поз. № 1 - Приложение № 3
Методика по обособ. поз. № 2 - Приложение № 4
 Проект на договор по обособ. поз. № 1 - Приложение № 5
 Проект на договор по обособ. поз. № 2 - Приложение № 6
  ЕЕДОП

 Разяснение

 Разяснения

 Разяснение

Протокол № 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за класиране

 28 януари 2020 | 10:44