МВР

Дирекция "УССД"

 

12-09-2019-047-МП-20 „Закупуване на офис консумативи и апаратура“

12 сеп 2019


Линк АОП - 00752-2019-0030
 
Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 16.10.2019 г.

Телефон за контакт: + 359 29823036
     
      Решение за откриване на процедура
      Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 10.09.2019 г.

    Документация
    Техническа спецификация - Приложение № 1
  Проект на договор - Приложение № 2
     ЕЕДОП
                   ЕЕДОП

    Протокол № 1

   Съобщение за отваряне на ценови предложения

   Протокол № 2
   Протокол № 3
   Доклад от работата на комисията
   Решение за определяне на изпълнител

  Обявление за възложена поръчка
  Договор

  Обявление за приключване на договор
 30 януари 2020 | 11:52