МВР

Дирекция "УССД"

 

09-10-2019-092-ПП „Изработка и доставка на „Почетни отличия на МВР”

09 окт 2019


Срокът за получаване на офертите е:
Дата: 22.10.2019 г.     Час: 17.30 ч.

 Дата и час на отваряне на офертите: 
 Дата: 23.10.2019 г.    Час:
14.00 ч.

 Телефон за контакт: + 359 29822599

  Обява
  Декларация по чл. 54, ал. 1 - Приложение № 1
Техническа спецификация - Приложение № 2
  Ценово предложение - Приложение № 3
  Техническо предложение - Приложение № 4
  Проект на договор - Приложение № 5

  Протокол

  Договор

 

 27 ноември 2019 | 11:29