МВР

Дирекция "УССД"

 

02-04-2020-016-ОП-16 „Доставка на елемент от полицейска униформа - барета“

02 апр 2020


АОП Линк - 02851-2020-016

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 11.05.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822671


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 30.03.2020 г.

Документация
 Техническа спецификация - Приложение № 1
  ЕЕДОП

Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за прекратяване
 
 27 май 2020 | 14:58