МВР

Дирекция "УССД"

 

02-03-2020-009-ОП-9 „Преустройство на част от сградата на ИСТ-МВР за нуждите на НИК-МВР и основен ремонт на лабораторията по „Специална физико-химия на СОБТ“

02 мар 2020


Линк АОП - 02851-2020-0009

Срокът за получаване на оферти за участие е 02.04.2020 г.
Телефон за контакт: +35929822517


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 26.02.2020 г.


Документация
  Техническа спецификация - Приложение № 1
   Приложения към техническа спецификация
   ЕЕДОП

   Разяснения

   Разяснение

   Разяснeние

   Протокол № 1

   Съобщение за отваряне на ценови оферти
  
   


 26 май 2020 | 17:15