МВР

Дирекция "УССД"

 

10-04-2020-017-ОП-17 „Закупуване на автомобили за нуждите на отдел „Обществено хранене“ към ДУССД-МВР“

10 апр 2020


АОП Линк - 02851-2020-0017

Срокът за получаване на оферти или на заявление за участие е 14.05.2020 г.
Телефон за контакт: + 35929822142


Решение за откриване на процедура
Обявление за поръчка

Обявлението е изпратено до Службата за публикации на Европейския съюз на 07.04.2020 г.

Документация
  Техническа спецификация - Приложение № 1
   ЕЕЗОП

Решение за одобряване на обявление за изменение

Протокол № 1


 03 юни 2020 | 17:12