МВР

ОД Габрово

 

Обявен конкурс за назначаване на държавна служба в РДПБЗН – Габрово

21 авг 2020

Прием на документи

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Габрово приема документи (част от тях се дават на място в РДПБЗН-Габрово) на кандидати по конкурс, обявен със заповед на министъра на вътрешните работи №8121К-8583/18.08.2020 г. за назначаване на държавна служба в РДПБЗН-Габрово при ГДПБЗН-МВР за 1 (една) вакантна изпълнителска длъжност „ИНСПЕКТОР ПО ЗН VІ – ІV степен (РХБЗ)“, за която не се изисква задължителна първоначална професионална подготовка.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да са дееспособни физически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. Да имат само българско гражданство.

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията.

3. Да не са привлечени като обвиняеми или не са подсъдими за умишлено престъпление от общ характер.

4. Специфични изисквания:

4.1. Да притежават висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование;

4.2. Област на висшето образование – природни науки, математика и информатика; технически науки;

4.3. Професионални направления – физически науки; химически науки; биологически науки; науки за земята; химични технологии; биотехнологии;

4.4. Специалност – от посочените професионални направления;

4.5. Да отговарят на минималните изисквания за психологична пригодност, определени съгласно специализираната методика за психологично изследване на кандидатите за назначаване на държавна служба в МВР.

5. Да отговарят на медицинските изисквания за работа в МВР, съгласно Наредба №8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

Необходими документи и срок за подаването им:

1. В срок от 21.08.2020 г. до 04.09.2020 г., включително, кандидатите могат да подадат заявление за участие в конкурса (по образец), попълват анкетна карта (по образец) и представят следните документи:

1.1. Копие на лична карта, а личната карта се представя за сверяване;

1.2. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование (при издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация);

1.3. Декларация, че кандидатът има само българско гражданство (по образец);

1.4. Декларация, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията (по образец);

1.5. Декларация, че кандидатът не е привлечен като обвиняем и не е подсъдим за умишлено престъпление от общ характер (по образец);

1.6. Искане за признаване валидността на резултати и заключения от изследвания при предходни конкурси - в случаите по член 3а, алинея 2 от Наредба №8121з-344/25.07.2014 г. – по желание на кандидата;

1.7. Искане за признаване валидността на медицинско свидетелство със заключение „годен” - в случаите на член 8, алинея 2 от Наредба №8121з-345/25.07.2014 г. – по желание на кандидата;

1.8. Декларация, с която кандидатите ще дадат изричното си съгласие МВР да събира, обработва и съхранява личните им данни във връзка с участие в конкурса (по образец);

1.9. Медицинско свидетелство (по образец);

1.10. Други документи, имащи отношение към конкурса.

2. Място за подаване на документи в срок до 04.09.2020 г., включително: Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението” – Габрово, всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. в „Човешки ресурси“ на адрес: гр. Габрово, ул. ,,Антим І“ №1, телефон за връзка – 0668/26-373.

3. Не се приемат документи, подадени след обявения срок.

4. Кандидатите следва да се явят на 02.09.2020 г. от 14.00 часа пред експертната лекарска комисия в Районно управление – Габрово при ОДМВР-Габрово за медицинско освидетелстване, съгласно Наредба №8121з-345 от 25 юли 2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи.

Кандидатите могат да получат комплект с документи в РДПБЗН-Габрово.

Конкурсни етапи:

1. Психологично изследване.

1.1. Тестово изследване с тест за интелигентност, личностни въпросници и други психодиагностични методи;

1.2. Психодиагностично интервю.

Кандидатите, покрили психологичните критерии за съответствие с изискванията за длъжността, установени чрез изследването по точка 1.1, се явяват на психодиагностично интервю.

Кандидатите, непокрили минималните изисквания за длъжността, установени в изследването по точка 1.1, не преминават елиминаторния праг на етапа и не се явяват на психодиагностично интервю.

2. Заключително интервю.

Списъците с допуснатите до участие в конкурса кандидати, резултатите от отделните конкурсни етапи или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на електронната страница на дирекция „Човешки ресурси“ – МВР – София.

 21 август 2020 | 15:03