МВР

ОД Габрово

 

„Комплексна услуга за извънгаранционно обслужване и ремонт на служебни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - Габрово с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца”

20 фев 2019

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20 , ал. 3 от ЗОП
Документация рег. № 264000-2779-20.02.19 г.
ПРИЛ № 1 техническа спецификация
ПРИЛ № 2-ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
ПРИЛ № 3-АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
ПРИЛ № 4-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП
ПРИЛ № 5-ДЕКЛАРАЦИЯпо чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП
ПРИЛ № 6-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 66, ал. 1 ЗОП
ПРИЛ № 7 ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
ПРИЛ № 8-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 66, ал. 2 ЗОП
ПРИЛ № 9-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 ЗОП
ПРИЛ № 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 101, ал. 11 ЗОП
ПРИЛ № 11-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 102, ал.1 ЗОП
ПРИЛ № 12- СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА
ПРИЛ № 13 -ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
ПРИЛ № 14-МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
ПРИЛ № 15-ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРИЛ № 16 - Ценово предложение
ПРИЛ № 16 а-ценово предложение
ПРИЛ № 17 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
264000-3299-28.02.19 г. информация относно удължаване срок за събиране на оферти
протокол 264р-3506-08.03.2019

 13 март 2019 | 15:05