МВР

ОД Габрово

 

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект "Газификация на административна сграда, управлявана от ОДМВР Габрово"

20 сеп 2018

Документация - 264р-11760
Приложение № 1 - Техническа спецификация
Приложение № 2 - Опис на документите
Приложение № 3-Административни сведения за участника
Приложение № 4-Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП
Приложение № 5-Декларацияпо чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП
Приложение № 6-Декларация чл. 66, ал. 1 ЗОП
Приложение № 7 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Приложение № 8 Декларация чл. 66, ал. 2 ЗОП
Приложение № 9 Декларация по чл. 66, ал. 2 ЗОП
Приложение № 10 Декларация по чл. 3 ЗИМП
Приложение № 11 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС
Приложение № 12 Декларация чл. 101, ал. 11 ЗОП
Приложение № 13 Декларация по чл. 102, ал.1 ЗОП
Приложение № 14 Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка
Приложение № 15 Списък на услугите
Приложение № 16 Списък на персонала
Приложение № 18 Методика за оценка
Приложение № 19 Техническо предложение
Приложение № 20 Ценово предложение
Приложение № 21 Договор
Обява АОП
Информация за удължаване на срок за получаване на оферти
264р-12892-15-10-18 протокол
Договор 264000-17575

 22 октомври 2018 | 13:42