МВР

ОД Габрово

 

ОДМВР – Габрово обявява процедура по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

08 май 2020

„Комплексна услуга за извънгаранционно обслужване и ремонт на служебни автомобили и мотоциклети от автопарка на ОДМВР - Габрово с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца”

264000-6469-08-05-2020-документация
информация за публикувана в профила на купувача обява0001
ПРИЛ № 1-техническа спецификация-оформено
ПРИЛ № 2-ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
ПРИЛ № 3-АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА
ПРИЛ № 4-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП
ПРИЛ № 5-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП
ПРИЛ № 6-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 66, ал. 1 ЗОП
ПРИЛ № 7 ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за участие като подизпълнител
ПРИЛ № 8-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 66, ал. 2 ЗОП
ПРИЛ № 9-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 66, ал. 2 ЗОП
ПРИЛ № 10-ДЕКЛАРАЦИЯ чл. 101, ал. 11 ЗОП
ПРИЛ № 11-ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 102, ал.1 ЗОП
ПРИЛ № 12- СПИСЪК НА ПЕРСОНАЛА
ПРИЛ № 13-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНСТРУМЕНТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
ПРИЛ № 14-МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
ПРИЛ № 15-ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПРИЛ № 16 - Ценово предложение
Прил №16 а ценово предложение
ПРИЛ № 17 - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
информация за удължаване на срок-264000-6891-19-05-2020 г
264р-8641-22-05-2020-Протокол
264р-9375-04-06-2020-ДОГОВОР

 19 август 2020 | 14:27