МВР

ОД Габрово

 

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект "Газификация на административна сграда, управлявана от ОДМВР-Габрово"

14 авг 2018

Обява 9079632
Документация 264р139
Приложение 1 - Техническа спецификация
Приложение 2 - Опис на документите
Приложение 3 - Административни сведения за участника
Приложение 4 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Приложение 5 - Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП
Приложение 6 - Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП
Приложение 7 - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Приложение 8 - Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП
Приложение 9 - Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП
Приложение 10 - Декларация по чл. 3 от ЗОП
Приложение 11 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗОП
Приложение 12 - Декларация за липса на свързаност с друг участник
Приложение 13 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП
Приложение 14 - Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета и обема на обществената поръчка
Приложение 15 - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка
Приложение 16 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението
Приложение 17 - Декларация за извършен оглед на обекта
Приложение 18 - Методика за определяне на комплексната оценка
Приложение 19 - Техническо предложение
Приложение 20 - Ценово предложение
Приложение 21 - Проект договор
Съобщение за удължаване на срока за подаване на документи
Протокол на основание чл 97 ал4 от ППЗОП
Решение за прекратяване на обществена поръчка, проведена по реда на чл 187 20 септември 2018 | 17:50