МВР

ОД Габрово

 

УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОБЕКТ „ГАЗИФИКАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА УПРАВЛЯВАНА ОТ ОДМВР – ГАБРОВО

01 ное 2018

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Документация за събиране на оферти с обява по чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка
Приложение № 1 Технически спецификация
Приложение № 2 Строително монтажни дейности
Приложение № 3 Опис на документите, съдържащи се в офертата
Приложение № 4 Административни сведения за участника
Приложение № 5 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП
Приложение № 6 Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП
Приложение № 7 Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП за подизпълнители
Приложение № 8 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
Приложение № 9 Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП (от подизпълнителя/третото лице) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП
Приложение № 10 Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗОП (от подизпълнителя/третото лице) за отсъствия на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП
Приложение № 11 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)
Приложение № 12 Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОД, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
Приложение № 13 Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал. 11 от ЗОП във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП
Приложение № 14 Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП
Приложение № 15 Списък на услугите
Приложение № 16 Техническо предложение
Приложение № 17 Ценово предложение
Приложение № 18 Проект на договор

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

264р-14564-15-11-2018-протокол

 15 ноември 2018 | 10:17