МВР

ОД Габрово

 

Видове административни услуги по искане на заинтересовани лица

С лице към хората

РДПБЗН - Габрово извършва следните видове административни услуги по искане на заинтересовани лица

 

Наименованиена

административна

услуга

Номер

в

регистъра

Законово

основание

Срок за

извършване

Бланка за

заявление

(искане)

Начин

на

подаване

Форма

за

предоставяне

Такса

за

административната

услуга

1.

Издаване на сертификат за съответствие на обект с изискванията за пожарна безопасност

449

 

чл. 125, ал.1, т.10 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

           

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси

2.

Издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите за пожарна безопасност

987

чл. 125, ал.1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси

3.

Издаване на становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна безопасност, във връзка с въвеждането им в експлоатация

1305

чл. 125, ал.1, т. 9 и т.10 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси

4.

Издаване на становище за съответствие с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт

2997

Чл. 125, ал. 1, т. 10 от ЗМВР и чл. 33, ал. 1, т. 3 от Наредба № 8121з-882 от 25 ноември 2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

 

 

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси

5.

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

1528

чл.18, ал.1от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси

6.

Издаване на разрешения на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

988

чл.129, ал.1 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Заявление

 

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси

7.

Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН

1773

чл. 18, ал. 1 от ЗМВР

Съгласно чл.57 от АПК

Искане

На място

Писмена

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в МВР по Закона за държавните такси

8.

Предоставяне на достъп до обществена информация

2

чл. 4 от ЗДОИ

Съгласно чл.57 от АПК

Заявление по чл. 25 от ЗДОИ

На място

Писмена

Заповед №
ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

9.

Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП 2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ

 

3

Закон за
администрацията - §. 1, т. 2, б. в, във връзка с
Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7, във връзка с
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40

14 дневен от получаване на уведомителното писмо от НОИ

Заявление по образец

На място

Писмена

Не се заплаща за услугата

10.

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)

 

2134

 

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3
Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

14 дневен срок от искането

Заявление

 

На място

Писмена

Не се заплаща за услугата

11.

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 

2133

 

Кодекс за социално осигуряване - чл. 5, ал. 7
Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл. 40, ал. 3
Закон за администрацията - §. 1, т. 2, б. в

14 дневен срок от искането

Заявление

На място

Писмена

Не се заплаща за услугата

 
Процедури за извършване на административни услуги от РДПБЗН - Габрово
Процедури за извършване на административни услуги от РСПБЗН - Габрово
Процедури за извършване на административни услуги от РСПБЗН - Севлиево
Процедури за извършване на административни услуги от РСПБЗН - Дряново
Процедури за извършване на административни услуги от РСПБЗН - Трявна

INFORMATION on the provision of administrative services