МВР

ОД Габрово

 

Ред за подаване на сигнали, предложения и жалби

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ

Разглеждането и решаването на сигналите и предложенията на гражданите и организациите се урежда по реда на АПК.

Съгласно чл. 112 от АПК, предложенията и сигналите, които са подадени до некомпетентен орган, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на компетентните органи. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.

Съгласно чл. 118 от АПК, срокът за произнасяне по предложение е до два месеца от неговото постъпване и в седем дневен срок се съобщава на подателя на предложението. Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за произнасяне може да бъде продължен от по-горестоящия орган до шест месеца, за което се съобщава на подателя.

Според чл. 121 от АПК, срокът за произнасяне по сигнал е двумесечен. Този срок може да бъде продължен от по-горестоящия орган, когато особено важни причини налагат това, но с не повече от един месец, за което се уведомява подателят.

Сигнали за нарушаване на служебните задължения или превишаване на власт от служители на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Габрово могат да бъдат изпращани до директора на РДПБЗН - Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. "Антим I" № 1.

Сигнали за корупция и корупционно поведение на служители от системата на МВР могат да се подават от всички граждани на телефон 02/982-22-22 и на интернет адрес www.mvr.bg/nocorr.

 

Горещи телефони за получаване на предложения и сигнали във връзка с дейността на РДПБЗН - Габрово:

- в работно време: 066/800-160 и 066/800-867

- в извън работно време: 066/800-160

 

E-mail адрес: [email protected]

 

Гражданите и служителите на МВР могат да подават предложения и сигнали във връзка с дейността на РДПБЗН - Габрово и на поставената на входа на сградата на РДПБЗН - Габрово пощенска кутия.


Приемен ден на директора на РДПБЗН и началниците на РСПБЗН