МВР

ОД Габрово

 

Новини

Удължава се срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС

Уважаеми граждани на област Габрово,

Напомняме ви, че на основание обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение, и във връзка с предприетите мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на COVID-19, беше приет Закон за мерките и действията по време на извънредното положение. Съгласно параграф 10 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона е предвидено, че срокът на валидност на личните карти и свидетелства за управление на моторно превозно средство, който изтича в периода 13 март 2020 г. до 31 октомври 2020 г. се удължава с 6 месеца.

В посочения срок за удължаване, тези лични карти ще са валиден идентификационен документ за самоличност, а СУМПС – валидни индивидуални удостоверителни документи за правоспособност за управление на моторно превозно средство, само на територията на Република България.

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Габрово не спира предоставянето на административни услуги по издаване на български лични документи и няма да преустановява своя режим на работа. При желание от страна на гражданите, ще могат да им бъдат издадени нови документи и преди изтичане на удължения 6-месечен срок.

Посочените услуги могат да бъдат заявени, както на гише, така и чрез електронния портал  на МВР с адрес https://e-uslugi.mvr.bg.

Телефони, на който можете да получите повече информация: 066/826 355; 066/826 528 и 066/826 268

06 апр 2020

Отпада задължителното носене на защитни маски

Уважаеми съграждани,

Със Заповед № РД-01-169/31.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се отмени т. 9 от Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г., с която се допълниха противоепидемичните мерки за борба с разпространението на COVID-19, а именно: „всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.

Независимо, че тази мярка е отменена, министъра на здравеопазването и министъра на вътрешните работи горещо препоръчват, маските да се използват ежедневно, като допълнително средство за защита от заразата.

Ръководството и служителите на ОДМВР Габрово се присъединяват към препоръката на двамата министри, като сме уверени, че ще изберете да бъдете защитени и да предпазите тези, които се намират около вас.

Изборът да не се носи защитна маска не подлежи на административна санкция, но може да увеличи риска от предаване на инфекцията.

Напомняме, че всички останали противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, е необходимо да се изпълняват!

Отправяме апел към всички родители, настойници, попечители или други лица, полагащи грижи за малолетни и непълнолетни жители на област Габрово, да спазват вечерните часове, въведени от органите на местната власт.

 

Бъдете отговорни! Останете вкъщи – спасете живот!

 

 

31 мар 2020

Важна информация относно Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването

 

Ръководството на Областна дирекция на МВР – Габрово уведомява всички граждани и жители на Област Габрово, че във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, и обявеното с Решение от 13.03.2020 година извънредно положение, със Заповед РД-01-168/30.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за допълнение  на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. и Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020 г. се създава т. 9, която гласи:

„Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.

С цел опазване живота и здравето на всички граждани, призоваваме новата т. 9 в заповедта на Министъра на здравеопазването да се спазва задължително! При неспазване на разпоредбата, на виновните лица ще бъдат налагани съответните административни санкции по реда на чл. 209а от Закона за здравето!

30 мар 2020

График за посещения и провеждане на срещи с представители на местната власт на място в малките населени места през месец април

I. На територията на община Габрово

08.04.2020 год.

От 13:30 часа до 14:00 часа – с. Жълтеш,

От 14:30 часа до 15:00 часа – с. Баланите,

От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Борики,

От16:15 часа до 17:00 часа – с. Чарково.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник сектор ОП при РУ-Габрово ст. инспектор Любомир Стоев.

 

II. На територията на община Севлиево

16.04.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Крушево,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Младен,

От 15:30 часа до 16:00 часа – с. Добромирка,

От 16:00 часа до 17:00 часа – с. Идилево.

Мобилна група:

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Севлиево ст. инспектор Христо Чопов.

 

III. На територията на община Дряново

23.04.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – с. Керека,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Длъгня.

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група ПППС в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Дряново ст. инспектор Тихомир Георгиев.

 

На територията на община Трявна

30.04.2020 год.

От 13:30 часа до 14:20 часа – гр. Байгенци,

От 14:30 часа до 15:20 часа – с. Кашенци,

Ст. инспектор Ивайло Петров – началник група в СПКП;

Гл. инспектор Андрей Хайтов – началник сектор ОП;

Инспектор Васил Станев – сектор ПИП.

Присъства началник група ОП при РУ-Трявна ст. инспектор Калоян Койчев

 

Изпълнението на разпоредително писмо с рег. № 8121р-6494/05.04.2019 год. на Главния секретар на МВР ще бъде осигурено от Директора на РДПБЗН – Габрово, сл. тел. 66220, включително осигуряването на служител от РДПБЗН – Габрово за включване в състава на мобилния екип.

 

За допълнителна информация и координация: ОДМВР-Габрово, тел.: 066 826020, 066 826229, 066 826529.

26 мар 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове

Уважаеми съграждани,

Ръководството на Областна дирекция на МВР – Габрово ви уведомява, че се променя формата на декларацията за пътуващите. Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg.

Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

24 мар 2020

Електронни административни услуги, предоставяни от сектор„Български документи за самоличност“ при Областна дирекция на МВР – Габрово

В помощ  на гражданите, с цел предотвратяване струпване на големи групи от хора и превенция разпространението на COVID-19, сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР – Габрово предоставя следните електронни административни услуги:

1. Издаване на лична карта и паспорт.

Заявление за издаване на лична карта и паспорт  може да се подава по електронен път при следните условия:

- заявителя на електронната услуга да е български гражданин, навършил 18-годишна възраст;

- да притежава валидно удостоверение за  квалифициран електронен подпис, издаден в Република България;

- да има валиден постоянен адрес на територията на област Габрово;

- да има  издаден български личен документ по заявление, подадено лично до 59 месеца преди датата на подаване на електронното заявление и да са му снети необходимите биометрични данни;

- да няма промяна на името, единен граждански номер, гражданството или настъпили трайни изменения на образа.

2. Издаване на удостоверение за събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност

Гражданите, които желаят да им бъде предоставена административна услуга „издаване на документи удостоверяващи събития и факти свързани с издаването на документи за самоличност“ при подаване на писмено искане за предоставянето на информацията  трябва да отговарят на следните условия:

- заявителя на електронната услуга да е български гражданин, навършил 18 годишна възраст;

- да притежава валидно удостоверение за  квалифициран електронен подпис, издаден в Република България;

- да има валиден постоянен  или настоящ адрес на територията на област Габрово;

- да има  издаден български личен документ.

Посочените услуги могат да бъдат заявени чрез електронния портал  на МВР с адрес https://e-uslugi.mvr.bg.

Телефони, на който можете да получите повече информация: 066/826 355; 066/826 528 и 066/826 268

23 мар 2020

МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Уважаеми съграждани,

За да бъдат избегнати излишни струпвания на големи групи от хора пред общините и гишетата на дирекция „Български документи за самоличност“, с цел смяна на адресна регистрация и отразяването ѝ в личните карти, за ваше удобство МВР изготви декларация. Тя ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 година, и които ще бъдат в сила докато не бъдат отменени изрично!

При попълване на декларацията, съгласно т. 3 е необходима заверка от лице, което е упълномощено да представлява работодателя (подпис на лице с представителна власт, длъжност, собствено, бащино и фамилно име и печат на юридическото лице, ако работодателят не е физическо лице).

Ръководството на ОДМВР – Габрово ви уведомява, че предвидената бланката е безплатна и може да бъде изтеглена от официалния сайт на Министерство на вътрешните работи или под настоящата публикация.

При необходимост, екземпляри от декларацията могат да бъдат предоставени на гражданите в районните управления на ОДМВР – Габрово или на самите КПП-та.

 

Припомняме, че от 00:00 часа на 21 март на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропускателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Ръководството и служителите на ОДМВР – Габрово призовават жителите на област Габрово да спазват противоепидемичните мерки за безопасност и да не нарушават заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. на министъра на здравеопазването!

22 мар 2020