МВР

ГД "Гранична полиция"

 

"Изв. оценка на съотв. на инв. пр., упр. на стр. надзор, инв. контр. и изп. функ. на координатор по безоп. и здр. на обект "Изгр. на спец. пункт и създаване на усл. за изв. на съвместен с рум. гранич. орг. гр. контрол на плават. с-ва по р.Дунав във Видин"

17 авг 2020

"Извършване оценка на съотватствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, инвеститорски контрол и изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве на обект „Изграждане на специализиран пункт и създаване на условия за извършване на съвместен с румънските гранични органи граничен контрол на плавателни средства по р. Дунав във Видин""

Директно възлагане по чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки - Обособена позиция № 2 от процедура с УИН в РОП: 02849-2020-0012, открита с Решение № 3282оп-557/30.03.2020 г.

Прикачени документи Договор № 3282оп-1478 от 11.08.2020 г. с приложения   (pdf - 4,26MB) - 17 авг 2020 15:14

 17 август 2020 | 16:35