МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Информация за изпълнението на проект „Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника“ от ФВС на ЕС

10 юли 2019

Информация за финансова помощ, получена по линия на Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014- 2020

Съгласно Специфична цел 2: Граници, Национална цел 6: Национален капацитет от Националната програма на Република България за подпомагане по Фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014-2020 между дирекция „Международни проекти” и Главна дирекция „Гранична полиция” е подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег № 812108-84/02.09.2016 г. за изпълнението на проект „Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника“.

В изпълението на проекта са сключени следните договори за възлагане на обществени поръчки:

- договор № 328200 – 10617/19.06.2018 г. с предмет „Доставка на работни станции (тип 1)“ с фирма „ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. В рамките на договора са доставени 704 компютърни конфигурации, като 546 от тях са заплатени със средства по проекта в размер на 787 026,24 с ДДС (655 855,20 лв без ДДС).

- договор № 328200-11552/02.07.2018 г. с предмет „Доставка на преносими

компютри (тип 2)“ с фирма „СИЕНСИС“ АД. В рамките на договора са доставени 80 броя преносими компютри на стойност 124 128,00 лв. с ДДС (103 440,00 лв. без ДДС).

- договор № 328200 – 10938/22.06.2018 г. “Доставка на работни станции (тип 3) за първа и втора линия на гранични проверки“ с фирма „КОНТРАКС“ АД. В рамките на договора са доставени 546 броя работни станции на стойност 944 143,20 лв. с ДДС (786 786,00 лв. без ДДС).

Сключените в рамките на проекта договори за възлагане на обществени поръчки са част от дейностите, които ще допринесат за подпомагане на интегрираното управление и повишаване сигурността на външните граници на ЕС, модернизиране на техническите средства и оборудването за осъществяване на по-ефективен контрол на външните граници, включително временните външни граници на ЕС, за които Р България отговаря.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Вътрешна сигурност”, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Главна дирекция „Гранична полиция” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Изображения

 10 юли 2019 | 16:38