МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Фонд "вътрешна сигурност"

22 мар 2018

  

Главна дирекция „Гранична полиция“ е един от основните бенефициенти на безвъзмездната финансова помощ предоставена в рамките на Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014 - 2020, одобрена с Решение на Европейската комисията от 29.07.2015 година.


I. По индикативна годишна работна програма /ИГРП/ 2015, ГДГП изпълнява следните проекти:

1. Дейност “Доставка на нови патрулни и специализирани автомобили с нормална и повишена проходимост “.

2. Дейност „Доставка на оборудване, предназначено за проверка на транспортни средства /газоанализатори/”.

3. Дейност „Осигуряване надеждна поддръжка на интегрирана система за контрол и наблюдение на българо-турската граница в участъка от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово“.

4. Дейност „Осигуряване надеждна поддръжка на Интегрирана система "Синя граница”.

5. Дейност „Следгаранционна поддръжка на автоматизирана система за техническо  наблюдение на българо-сръбската граница в района на ГПУ Калотина”.

6. Дейност “Следгаранционна поддръжка на автомобили с нормална и повишена проходимост и специализирани автомобили”.

7. Дейност „Следгаранционна поддръжка на кораби”.

8.  Дейност „Следгаранционна поддръжка на хеликоптери”.

II. По индикативна годишна работна програма /ИГРП/ 2016, ГДГП изпълнява следните проекти:

1. Дейност “Доставка на специализирано оборудване за осъществяване на ефективен граничен контрол на външни граници, включително компютърна и офис техника”.

2. Дейност ”Доставка на мобилна система за наблюдение – оборудване за ФРОНТЕКС”.

3. Дейност “Текуща поддръжка и модернизация на сградите и помещенията, необходими за осъществяване на граничния контрол и за организацията и осъществяването на гранично наблюдение между ГКПП на външни граници".

4. Дейност “Поддръжка на техническо оборудване за граничен контрол – ел. гишета, използвани за граничен контрол".

III. По индикативна годишна работна програма /ИГРП/ 2017, ГДГП изпълнява следните проекти:

1. Дейност „Модернизиране на Националния координационен център в София; надграждане на аналитичния слой на Националната ситуационна картина”.

2. Дейност “Обучение на  служителите от ГДГП, за обезпечаване и еднакво прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на граничния контрол”.

3. Дейност “Изграждане на специализиран пункт и създаване на условия за извършване на граничен контрол на плавателни средства на общия българо-румънски участък от р.Дунав”.

4. Дейност „Обучение на служителите от ГДГП за оценка на рисковете и заплахите в зоните на международните летища в сътрудничество с държави-членки с опит в тази област. Изработване на методика за „Профайлинг“ за разкриване на лица, евентуални извършители на терористична дейност и оперативни процедури.

IV. По спешни мерки:

1. Грантово споразумение между ГДГП и ЕК с номер HOME/2015/ISFB/AG /EMAS/0014 BG, по което се изпълнят 17 дейности, като  към настоящия момент са изпълнени 12 дейности. Останалите 5 дейности се изпълняват със срок до 30.09.2018 г.

2. По грантово споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0033 – ГДГП изпълнява 2  дейности.

3. По грантово споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 – ГДГП изпълнява 15 дейности.

4. По грантово споразумение HOME/2016/ISFB/AG/EMAS/0046 – ГДГП изпълнява 35  дейности. 

 22 март 2018 | 17:12