МВР

ГД "Гранична полиция"

 

ГДГП организира обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план в Петрич

20 юли 2018

Главна дирекция “Гранична полиция” – МВР съобщава на всички заинтересовани лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот УПИ XLIII 603.1711, кв. 53 по плана на гр. Петрич, общ. Петрич.

Проектът е на разположение в сградата на общинска администрация – Петрич, стая 203.

На основание чл. 127, ал. 1 във връзка с чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ, Главна дирекция “Гранична полиция” организира обществено обсъждане на проекта на ПУП-ПЗ, като кани за участие всички жители и заинтересовани лица. Обсъждането ще се проведе на 26.07.2018 г. от 11,00 часа в заседателната зала на ГПУ-Петрич.


 20 юли 2018 | 11:43