МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Съобщение

05 окт 2018

Главна дирекция „Гранична полиция”, на основание чл. 61 от АПК, съобщава на всички заинтересовани лица, че със заповед № 5785з-2345/02.10.2018 г. на упълномощено от министъра на вътрешните работи лице е одобрен Подробен устройствен план – парцеларен план за обект “Изграждане, интегриране и пускане в експлоатация на три стационарни поста за техническо наблюдение” на територията на Ямболска област, общини Елхово (землище на с. Голям Дервент) и Болярово (землищата на селата, Странджа, Воден и Шарково).

Прикачени документи Заповед 5785з-2345-02.10.2018 г.   (pdf - 112,00KB) - 05 окт 2018 15:41

 05 октомври 2018 | 15:42