МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Eжедневен трафик на ГКПП

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:
•документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).
•оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 06:00 часа на 23.02.2020г.
  

На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Турция на  ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Румъния на ГКПП Видин - дунав мост трафикът е интензивен на изход за товарни автомобили.
П
оради технически причини ферибота на ГКПП Свищов-Зимнич е преустановил работа до отстраняване на повредата. 


The traffic on 23.02.2020 at 06:00 a.m. at the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Serbia the traffic is normal at all border crossing points. 
On the border with Republic of Greece the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of Turkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic is intensive on exit for trucks.  
On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Romania at Vidin - Dunav most the traffic is intensive on exit for trucks.  
Due to technical reasons the ferry Svishtov-Zimnich will not operate till the problem is resolved.