МВР

ГД "Гранична полиция"

 

Eжедневен трафик на ГКПП

При излизане от България на ненавършили пълнолетие лица - български граждани и такива с двойно гражданство (българско и чуждо) на граничния пункт следва  да бъдат предствени:

  • документ за пътуване – валидни български паспорт или лична карта. За децата с двойно гражданство – български документ за пътуване и чужд документ за пътуване (при наличие на такъв).
  • оригинал на нотариално заверено писмено съгласие от отсъстващия при пътуването родител. С цел намаляване времето за проверка, родителите/придружаващите лица предварително да подготвят и представят незаверено копие на документа за съгласие, което да остане на граничния пункт след преминаване.

Трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове към 18:00 ч. на 21.11.2019 г.

На границата с Република Гърция трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. Поради извършване на ремонтни работи на ГКПП Кулата е възможно да има промени в организацията на движението на товарните автомобили през пункта. Трасетата ще се ремонтират поетапно, без да се спира преминаването на превозни средства.
На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. 
На границата с Република Турция на ГКПП Капитан Андреево и ГКПП Лесово трафикът е силно интензивен на изход за товарни автомобили.

На границата с Румъния трафикът е интензивен на ГКПП Дунав мост Русе на изход за товарни автомобили.

На 24.11.2019 г. за времето от 09:00ч. до 13:00ч. на ГКПП Кардам-Негру вода, поради извършване на ремонтни дейности ще бъде спряно електрозахранването и преустановено извършването на гранични проверки. Препоръчва се използването на алтернативни маршрути.


The traffic on 21.11.2019 at 06:00 p.m.  the Bulgarian border crossing points (BCPs) is as follows:

On the border with Republic of Greece the traffic is normal at all border crossing points.

Due to the repairs of the Kulata BCP, there may be changes in the organization of the movement of trucks through the point. The routes will be repaired in stages without stopping the passage of vehicles.
On the border with Republic of Serbiа  the traffic is normal at all border crossing points.
On the border with Republic of North Macedonia the traffic is normal at all border crossing points.On the border with Republic of Turkey at BCP Kapitan Andreevo and BCP Lesovo the traffic is extreemly intensive on exit for trucks.
On the border with Romania the traffic is intensive at BCP Dunav most Ruse on exit for trucks.


On 24.11.2019 from 09:00 till 13:00 due to construction activitiesthe traffic at BCP Kardam-Negru voda will be stopped. Recomend to use alternative BCP"s.