МВР

ГД "Гранична полиция"

 

15 май 2020

Въвежда се временна забрана за влизане на територията на Република България

Заповедта е на министъра на здравеопазването и е свързана с извънредната епидемична обстановка, обявена с Решение № 325 на министерския съвет на Р България

От 14 май до 14 юни 2020 г. със заповед на министъра на здравеопазването временно се забранява влизането на територията на Република България на лица, независимо от тяхното гражданство, през всички гранични пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт.

Забраната не се отнася за български граждани, членове на семействата на български граждани, лица със статут на постоянно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства. Настоящата забрана не обхваща също медицински специалисти; транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари; екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз; чуждестранни официални длъжностни лица, както и дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения.

Забраната не се отнася за погранични работници и доставчици на медицински изделия. При извършване на гранични проверки доказването на трудова заетост се удостоверява чрез представяне на оригинал на трудов договор или удостоверение, подписано от работодателя, от което да е видно, че пътуващият осъществява трудова дейност. В случаите, когато лицето е собственик на земеделски имот в обхвата на пограничната зона на територията на Република България, пропускането му за влизане в страната се осъществява след представяне в оригинал на нотариален акт за собственост и/или на служебна бележка, издадена от кмета на съответната община и доказваща собствеността му на земеделски имот в тази зона.
Доставчиците на медицински изделия трябва да представят на граничния пункт придружаващи товара документи/CMR, тир-карнет, фактури и др./, от които да е видно, че се превозват лекарствени продукти, медицински изделия, лични предпазни средства или медицинска апаратура. Лицата, които ще инсталират или поддръжат медицинска апаратура в здравно заведение на територията на страната, при гранична проверка трябва да докажат тази си ангажираност чрез представяне на командировъчна заповед, служебна бележка от работодателя, уведомление от съответното лечебно заведение, в което ще се извършват дейностите, потвърждение от министерството на здравеопазването. Ксерокопия на посочените документи остават за съхранение на ГКПП.

Изключение от забраната се допуска и по отношение на транзитно преминаване през територията на Република България на гражданите на държави членки на Европейския съюз и страни по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства, както и граждани на трети страни, които имат разрешение за дългосрочно пребиваване в страна членка на ЕС с цел да се завърнат в държавата, в която пребивават.

Гражданите на чужди държави, за които се допуска транзитно преминаване през територията на България, следва предварително да са информирали дипломатическото или консулското представителство, акредитирано за Република България, което, със съдействието на министерството на външните работи, съгласува с министерството на вътрешните работи входящ и изходящ граничен контролно-пропускателен пункт за незабавно транзитно преминаване.

Всички лица, които влизат на територията на България, се поставят под карантина за срок от 14 дни.

Подробно със заповедта може да се запознаете тук:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/13/zapoved__rd-01-265_14052020_g.pdf

 

Изображения

 18 май 2020 | 16:13