МВР

ГД "Национална полиция"

 

Разрешителни за транспортиране на взривни вещества в ЕС

20 яну 2020

Услуга 1159 - Издаване на разрешения за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 111, ал.1

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 Процедура за издаване и необходими документи:

Разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на тези за граждански цели от територията на Република България до друга държава членка се издава на физически и юридически лица, регистрирани като търговци, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по националното законодателство на държава членка и на лица, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, получили разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение.

За получаване на разрешение за транспортиране лицата подават заявление по образец (Приложение 1) до ГДНП на МВР, придружено от следните документи:

 1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 2. Удостоверение за годност на превозното средство, в случаите когато такова се изисква, съгласно изискванията на международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;
 3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
 4. Предварителното съгласие на държавата членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.
 5. Когато взривните вещества и пиротехническите изделия попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

При постъпване на заявлението и документите, ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

6 месеца.

Такса:

50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 676 - Издаване на разрешения за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на взривни вещества за граждански цели, от територията на Република България до друга държава членка от физически лица

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 111, ал.1 и чл.99, ал.2

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

Приемане на документите - Гише административно обслужване на гражданите

 • Работно време: в работни дни от 8:30 ч.-17:30 ч.;
 • Гр. София, бул. Александър Малинов № 1 – Главна дирекция „Национална полиция“.

 Процедура за издаване и необходими документи:

Разрешение за транспортиране на пиротехнически изделия и взривни вещества, с изключение на тези за граждански цели от територията на Република България до друга държава членка се издава на физически лица, притежаващи разрешение за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия.

За получаване на разрешение за транспортиране лицата подават заявление по образец (Приложение 1) до ГДНП на МВР, придружено от следните документи:

 1. Копие от договор с лице, извършващо частна охранителна дейност;
 2. Декларация от превозвача, че използваните превозни средства имат валидни ADR удостоверения за превоз на съответните изделия, когато такива се изискват съгласно международните споразумения за превоз на опасни товари, по които Република България е страна;;
 3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
 4. Предварителното съгласие на държавата членка, когато такова се изисква по националното й законодателство.
 5. Когато взривните вещества и пиротехническите изделия попадат в обхвата на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, се прилагат и изискванията, установени в него.

При постъпване на заявлението и документите, ГДНП на МВР оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията за издаване на разрешение ГДНП, уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

Заявяване по електронен път:

Няма възможност за подаване по електронен път

 Срок на действие:

6 месеца.

 Такса:

20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

 

Услуга 677 - Издаване на документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел.

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 108

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

Приемане на документите   - Гише административно обслужване на гражданите

 • Работно време: в работни дни от 8:30 ч.-17:30 ч.;
 • Гр. София, бул. Александър Малинов № 1 – Главна дирекция „Национална полиция“.

 Процедура за издаване и необходими документи:

Транспортиране на взривни вещества за граждански цели от територията на друга държава членка до територията на Република България се извършва с документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз съгласно приложение № 2 от ЗОБВВПИ, издадено от директора на ГДНП или от оправомощено от него длъжностно лице.

Документът се издава на лице, получило разрешение за производство, търговия, придобиване и/или съхранение на взривни вещества за граждански цели, наричано по-нататък "получателя".

С цел получаване на предварително съгласие от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно, и от държавата членка по произход на доставката получателят изпраща до съответните компетентни органи документа по образеца съгласно приложение № 2 от ЗОБВВПИ, който съдържа следната информация:

 • номер и дата на изтичане срока на съответното разрешение на получателя;
 • име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща на получателя, доставчика и на лицата, осъществяващи транспортирането на доставката;
 • описание на начина на транспортиране и на маршрута на доставката и, по възможност, входни и изходни пунктове в държавите членки;
 • дата на изпращане и очаквана дата на получаване;
 • име и адрес на управление на производителя и количество взривни вещества за граждански цели;
 • идентификационен номер съгласно Препоръките на ООН за превоз на опасни товари.

Получателят представя на ГДНП на МВР:

 1. Попълнения с информацията и подпечатан от съответните компетентни органи документ или документ, удостоверяващ съгласието на компетентните органи на всяка от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно,
 2. Декларация, че взривните вещества за граждански цели са с нанесена "СЕ" маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и имат нанесена уникална идентификация, когато ще се пускат на българския пазар;
 3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа;
 4. Когато лицето е получило само разрешение за придобиване, то посочва адреса на обекта за съхранение на доставката.
 5. Заявление по образец (Приложение 1).

След представяне на изискваните документи, Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документа за транспортиране.

Начин на заявяване на услугата:

 1. Подаване на заявление на гише;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
 3. По електронен път.

 Заявяване по електронен път:

Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

 Срок на действие:

3 месеца.

Такса:

50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

 Орган по контрола:

По-вишестоящ орган

 Обжалване:           

Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

 

 Електронен адрес за предложения:

[email protected]

 Получаване на резултата от услугата:

 1. На гише административно обслужване;
 2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

 

 

Услуга 860 - Издаване на документи за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз от територията на друга държава членка до територията на Република България

Правно основание:

ЗОБВВПИ - чл. 108, ал.2

 Орган, издаващ индивидуален административен акт:

Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице.

 Приемане на документите:

Гише административно обслужване на гражданите

 • Работно време: в работни дни от 8:30 ч.-17:30 ч.;
 • Гр. София, бул. Александър Малинов № 1 – Главна дирекция „Национална полиция“.
 •  

  Процедура за издаване и необходими документи:

  Транспортиране на взривни вещества за граждански цели от територията на друга държава членка до територията на Република България се извършва с документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз съгласно приложение № 2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия (ЗОБВВПИ), издаден от директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице.

  Документът се издава на лице, получило разрешение за придобиване на взривни вещества за граждански цели, наричано по-нататък "получателя".

  С цел получаване на предварително съгласие от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно, и от държавата членка по произход на доставката, получателят изпраща до съответните компетентни органи документа по образеца съгласно приложение № 2 от ЗОБВВПИ, който съдържа следната информация:

  • номер и дата на изтичане срока на съответното разрешение на получателя;
  • име, адрес, телефонен номер и адрес на електронната поща на получателя, доставчика и на лицата, осъществяващи транспортирането на доставката;
  • описание на начина на транспортиране и на маршрута на доставката и, по възможност, входни и изходни пунктове в държавите членки;
  • дата на изпращане и очаквана дата на получаване;
  • име и адрес на управление на производителя и количество взривни вещества за граждански цели;
  • идентификационен номер съгласно препоръките на ООН за превоз на опасни товари.

  Получателят представя на ГДНП на МВР:

  1. Попълнения с информацията и подпечатан от съответните компетентни органи документ или документ, удостоверяващ съгласието на компетентните органи на всяка от държавите членки, през които доставката ще премине транзитно,
  2. Декларация, че взривните вещества за граждански цели са с нанесена "СЕ" маркировка за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и имат нанесена уникална идентификация, когато ще се пускат на българския пазар,
  3. Документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
  4. Лицето получило разрешение за придобиване, посочва адреса на обекта за съхранение на доставката.
  5. Заявление по образец (Приложение 1)

  След представяне на изискваните документи, Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документа за транспортиране.

   Начин на заявяване на услугата:

  1. Подаване на заявление на гише;
  2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
  3. По електронен път.

  Заявяване по електронен път:

  Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

  Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

   Срок на действие:

  3 месеца.

  Такса:

  20 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg..

   Орган по контрола:

  По-вишестоящ орган

   Обжалване:           

  Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

  Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

   

   Електронен адрес за предложения:

  [email protected]

   Получаване на резултата от услугата:

  1. На гише административно обслужване;
  2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.


  Услуга 319 - Издаване на документи, удостоверяващи съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на взривни вещества за граждански цели за целите на осъществяване на транспортиране в рамките на Европейския съюз

  Правно основание:

  ЗОБВВПИ - чл. 109

   

  Орган, издаващ индивидуален административен акт:

  Директор на Главна дирекция Национална полиция или оправомощено от него длъжностно лице.


  Приемане на документите:

  Гише административно обслужване на гражданите

 • Работно време: в работни дни от 8:30 ч.-17:30 ч.;
 • Гр. София, бул. Александър Малинов № 1 – Главна дирекция „Национална полиция“.
 •  

   

  Процедура за издаване и необходими документи:

  Транспортирането на взривни вещества за граждански цели от територията на Република България до друга държава членка или от държава членка през територията на Република България до друга държава членка се извършва с документ за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз, издаден от компетентния орган на приемащата държава членка.

  Директорът на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) или оправомощено от него длъжностно лице издава документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване или за изпращане на доставката, или поставя съответния печат в документа за транспортиране на взривни вещества за граждански цели в рамките на Европейския съюз.

  При транспортиране на взривни вещества за граждански цели от държава членка през територията на Република България до трета държава директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице издава документ, удостоверяващ съгласието на Република България за транзитно преминаване.

   Начин на заявяване на услугата:
   1. Подаване на заявление на гише;
   2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
   3. По електронен път.

  Заявяване по електронен път:

  Чрез портала за електронни административни услуги на МВР:
  https://e-uslugi.mvr.bg

  Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.

   

  Срок на действие:

  6 месеца.

   

  Такса:

  50 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.

   

  Орган по контрола:

  По-вишестоящ орган

   

  Обжалване:   
          

  Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.

  Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

  Електронен адрес за предложения:

  [email protected]

   

  Получаване на резултата от услугата:

  1. На гише административно обслужване;
  2. Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.

   12 май 2020 | 15:00