МВР

ГД "Национална полиция"

 

Конкурс за определяне на най-добър европейски проект „Полиция в близост до обществото”

01 авг 2018

 

В Главна дирекция „Национална полиция”, която е национална контактна точка за България в Европейската мрежа за превенция на престъпността (EUCPN), бе получена покана за участие на страната ни в конкурсна процедура за определяне на най-добър европейски проект на тема „Полиция в близост до обществото” в рамките на Европейската награда за превенция (ECPA). Конкурсът се организира от EUCPN в периода 04 – 06 декември 2018 г. в гр. Виена, Австрия.

            Австрийското председателство на Съвета на ЕС определя като приоритет и ще се фокусира върху превенцията на престъпността чрез дейностите в рамките на концепцията „Полиция в близост до обществото“. В тази връзка Австрия като организатор на конкурса кани държавите-членки да споделят своя опит в областта на повишаването на безопасността и сигурността в субективен и обективен аспект чрез прилагането на тази концепция и представянето на добри практики и инициативи за изграждане на сътрудничество и партньорства.

            Според утвърдения регламент за провеждане на ЕСРА всяка държава-членка може да участва с един проект в конкурсната процедура. Победителят получава финансова награда от 10000 евро, а проектите, класирани на 2 и 3 място – 5000 евро. Номинираните проекти се представят на английски език по време на конференцията за обмен на добри практики, която ще се организира във Виена в периода 04 – 06 декември 2018 г.

            Съгласно регламента проектите за ECPA 2018 трябва да бъдат представени на английски език на Секретариата на Европейската мрежа за превенция ([email protected]), чрез националния представител на EUCPN. Крайният срок, определен от държавата – организатор, за представяне на проектите е 15 септември 2018 г.

            В случай, че имате реализиран или проект в процес на реализация и желаете да се включите в конкурсната процедура, моля в срок до 10 август 2018 г., да предоставите попълнени приложените формуляри на английски и български език, с необходимата информация по проeктите на e-mail: [email protected]

Проектите, постъпили в Главна дирекция „Национална полиция”, ще бъдат разгледани от комисия, която ще номинира един основен проект.

            Съгласно „Правилата и процедурите за награждаване и представяне на проект в ECPA”, основните критерии за оценка на кандидатстващите проекти са следните:

  1. Проектът трябва да е фокусиран върху превенция и/или намаляване на престъпността, както и страха от престъпността, в рамките на темата, избрана от организиращата конкурса държава-членка и да е съгласуван с националните представители в EUCPN.
  2. Проектът следва да е бил оценен и да е изпълнил повечето си или всички цели.
  3. Проектът следва, доколкото е възможно, да бъде иновативен, да включва нови методи и подходи.
  4. Проектът следва да бъде основан, при възможност, на сътрудничество между партньори.
  5. Проектът следва да има възможността да се прилага и в други държави-членки. Поради тази причина трябва да бъде предоставена информация относно финансовите разходи по проекта, източника на финансиране, процеса на неговото прилагане и съответните материални ресурси.

 

            За допълнителна информация и контакт можете да се обръщате към инспектор Христина Йорданова, служител в ГДНП и национален представител в EUCPN, служебен тел: (02) 982-86-23, e-mail: [email protected]. Информация за конкурсната процедура и електронните варианти на формулярите за участие на английски език са публикувани на интернет адрес: http://eucpn.org/events/european-crime-prevention-award-ecpa-and-best-practice-conference-bpc.

 

 

 

 

 01 август 2018 | 12:57