МВР

ГД "Национална полиция"

 

Проект на тема „Укрепване капацитета на Полицията за противодействие на нелегалния трафик на отпадъци“

11 юли 2019


EUФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ”
2014-2020 BG

 

 

Проект на тема

„Укрепване капацитета на Полицията за противодействие

на нелегалния трафик на отпадъци“,

финансиран по фонд „Вътрешна сигурност” 2014 - 2020 г.

 

 

Бенефициент и изпълнител е Главна дирекция „Национална полиция” (ГДНП) - МВР

 

Ръководител на проекта:

Старши комисар Николай Хаджиев - заместник-директор на ГДНП - МВР

 

Отговорен орган:

Дирекция „Международни проекти” - МВР

 

Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Договор № 812108-18/16.04.2019 г., сключен по Национална програма на България за подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014 - 2020 г., Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG65ISNP001-5.013 - „Мерки за противодействие на тежката и организирана престъпност и повишаване на ефективността при извършване на оперативно-издирвателни дейности“

 

Период на изпълнение:

април 2019 г. - април 2021 г.

 

Общ бюджет:

195 580,00 лв.

 

Резюме:

Съвременните тенденции на динамично развитие на икономиката и технологиите се отразяват и в сферата на престъпността. В тази връзка, опазването на околната среда придобива все по-голямо значение. Настоящият проект е съобразен с българските национални приоритети в областта и също така адресира заложените на европейско ниво дейности по Оперативния план за действие за 2019 г. в рамките на цикъла на политики "EMPACT" - приоритет "Престъпления срещу околната среда", по-конкретно - нелегалния трафик на отпадъци.

Република България, посредством ГДНП - МВР, потвърди ангажимента си за участие в оперативни дейности, които имат отношение към противодействието на нелегалния трафик на отпадъци.

 

Основни дейности:

- Предвидено е закупуване на компютърно оборудване и друга техника за осигуряване на информационна свързаност, касаеща достъп до Интернет базирани информационни регистри за отпадъци от черни и цветни метали, разкомплектоване на излезли от употреба МПС, дейности с опасни отпадъци и др.

- С оглед необходимостта от обмен на опит и ноу-хау на европейско ниво, по проекта е планувано учебно посещение в подходяща структура на държава-член на ЕС със солидна експертиза в областта на трафика на отпадъци и свързаните с това документни измами - Италианската служба на карабиниерите.

- На национално ниво ще бъдат проведени обучения, с участие на български и чуждестранни лектори, за идентификация на различни типове измами, за запознаване с технически средства за разследване (проследяващи устройства, дистанционно управляеми летателни апарата и др. средства за наблюдение) и начините за използването им. Ще бъде създаден алгоритъм за разследване на този вид престъпления, който ще бъде включен в учебната програма.

- Ще бъдат разработени информационни материали с указания и правила за противодействие на еко-престъпленията, в частност - нелегалния трафик отпадъци. Същите ще бъдат използвани в ежедневната дейност на служителите със съответните компетенции в ГДНП, СДВР и ОДМВР.

 

Целева група:

Служители от ГД „Национална полиция“, Столична дирекция на вътрешните работи и сектори „Противодействие на икономическата престъпност” при областните дирекции на МВР, вкл. разследващи полицаи. Така също - следователи, прокурори, съдии, служители на Министерството на околната среда и водите.

 

Очаквани резултати:

• Осигурен информационен обмен и подобрено информационно обслужване в областта „Престъпления спрямо околната среда“.

• Осъществен обмен на добри практики и опит със страни от ЕС в областта „Престъпления спрямо околната среда.“.

• Повишен административен и технически капацитет на служители, ангажирани с борбата срещу организираната и тежката международна престъпност в областта „Престъпления спрямо околната среда“.

 05 май 2020 | 11:44