МВР

ГД "Национална полиция"

 

03 юли 2018

Проект „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“

Проектът е финансиран по Програма БГ 12 „Домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014

Бенефициент по проекта е Министерството на правосъдието, а проектът се изпълнява в партньорство със Съвета на Европа, Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика. Програмен оператор е Министерството на вътрешните работи.

 

Целевите  групи по проекта са: магистрати, правни експерти, държавни служители и служители в държавната администрация, социални работници, полицейски служители, НПО, жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

 

Бюджетът на проекта е 267 305 Евро, от които 15 % е националното съ-финансиране.

 

Основните дейности по проекта са:

 1. Подобряване на правната рамка в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак в съответствие с европейските практики и Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и с домашното насилие.

   

  Тази дейност включва следните поддейности:

  • 1.1.Оценка на добри европейски практики и на българското законодателство в областта на домашното насилие и насилието, основано на полов признак в светлината на международните и европейски стандарти;
  • 1.2.Разработване на проект на Стратегия за намаляване на домашното насилие;
  • 1.3.Разработване на нормативни промени за подобряване на правната рамка в областта на домашното насилие;
  • 1.4.Обучение на правни експерти.

   

 2. Укрепване на институционалния капацитет чрез подобрениумения на експертите, които работят по случаите на домашно насилие.

   

  Тази дейност включва следните поддейности:

  • 2.1.Разработване на Наръчник за обучение на обучители „Повишаване на професионалния капацитет на българската полиция за справяне със случаи на домашно насилие и насилие над жени“;
  • 2.2.Разработване на Наръчник за обучение на полицейски служители;
  • 2.3.Разработване на Наръчник за обучение на социални работници.
  • 2.4.Провеждане на обучение за обучители на полицейски служители;
  • 2.5.Провеждане на обучение за полицейски служители;
  • 2.6.Провеждане на обучение за социални работници.

 

Очакваните резултати по проекта са:

 • Разработени анализи в рамките на дейност 1;
 • Разработен проект на Стратегия за намаляване на домашното насилие;
 • Разработени нормативни предложения, които да са в съответствие с Истанбулската конвенция;
 • Изготвени наръчници за обучение;
 • Проведено обучение за 40 правни експерта;
 • Проведено обучение за 56 обучителя на полицейски служители;
 • Проведено обучение за 180 полицейски служители от цялата страна;
 • Проведено обучение за 246 социални работници от цялата страна.

 

 

Проекта стартира на 10 ноември 2014 г., след подписване на договор с Програмния оператор.

 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 31 април 2017 г.

 

 

За изпълнение на поетите ангажименти от страна на МВР, беше сформиран екип от експерти и лектори от ГДНП, Институт по психология на МВР, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, фондация „Център „Надя” и асоциация „Анимус”.

Датите на семинарите, бяха предварително определени, съгласувано между МП и ГДНП и са както следва:

 1. На 25/26 октомври 2016 г. в гр. Банкя, проведен двудневен обучителен семинар с участието на на 60 служители от десет областни дирекции на МВР в страната - ОДМВР-Благоевград, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Смолян, София и СДВР.
 2. На 24/25 ноември 2016 г. в гр. Стара Загора, проведен двудневен обучителен семинар с участието на 60 служители от девет областни дирекции на МВР в страната - Велико Търново, Габрово, Ловеч, Кърджали Плевен, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Хасково.
 3. На 29/30 ноември 2016 г. в КК „Св. Св. Константин и Елена”, проведен двудневен обучителен семинар с участието на 60 служители от девет областни дирекции на МВР в страната - Бургас, Варна, Добрич, Русе, Разград, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол.

Като резултат по проекта от страна на ГДНП бяха изготвени 2 бр. наръчници, проведени бяха две обучения за общо 56 обучители и три семинара за 180 полицейски служители от цялата страна.

Изготвени са сертификати за преминалите обучения служители и са разпределени 600 броя „Методически наръчник за работа на полицейските служители по случаи на домашно насилие и насилие” по ОДМВР в страната.

 

Изображения

 03 юли 2018 | 16:47