МВР

ГД "Национална полиция"

 

Проект на тема „Поддържане и развитие на Единен административен регистър - контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления”

18 мар 2018

 

ФОНД „ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ” 2014-2020

eubg

Проект на тема

Поддържане и развитие на Единен административен регистър - контрол на общоопасните средства в частта си за комуникация с външни информационни системи с цел предотвратяване и разкриване на престъпления”,

финансиран по фонд „Вътрешна сигурност” 2014 - 2020 г.

 

 

Бенефициент и изпълнител е Главна дирекция „Национална полиция” - МВР

 

Ръководител на проекта:

Валери Иванов - главен експерт в сектор „Контрол на общоопасните средства” в отдел „Охранителна полиция” при Главна дирекция „Национална полиция”

 

Отговорен орган:

Дирекция „Международни проекти” - МВР

 

Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

Договор № 812108-70/21.07.2016 г. и Допълнително споразумение към него № 812108-34/01.11.2018 г., сключени по Национална програма на България за подпомагане от Фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014 - 2020 г., Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

Период на изпълнение:

юли 2016 г. - юли 2020 г.

 

Общ бюджет:

264 033,00 лв.

 

Цел на проекта:

Обща цел: Превенция и борба с престъпността

Целите на проекта са дефинирани в съответствие с целите на Националната програма на България по Фонд „Вътрешна сигурност” за периода 2014 - 2020 г.

Проектът цели да допринесе за поддържане и развитие на Единния административен регистър - контрол на общоопасните средства (ЕАР - КОС) в частта за комуникация с информационни системи на МВР и партньорски служби за предотвратяване и разкриване на престъпления, обработка на данни и използването им в регистъра, както и въвеждане на нови функционалности, проектиране на нови видове справки, промени във вече съществуващи решения, с цел подобряване на работата им и отстраняване на пропуски.

Целите на проекта са в съответствие със специфичните и оперативни цели на Инструмента за подпомагане на полицейското сътрудничество, по-специално предотвратяването на престъпността и борбата с трансграничната, тежката и организираната престъпност, включително трафика на хора и оръжия; подобряване на обмена и достъпа до информация; насърчаване и разработване на административната и оперативната координация, сътрудничеството, взаимното разбиране и обмена на информация между правоприлагащите органи на държавите членки, други национални органи, Европол или компетентните служби на ЕС.

Специфичните цели на проекта са:

-    Разработка на програмни модули, интерфейси и справки към ЕАР - КОС;

-    Развитие, поддържане и използване на възможностите на ЕАР - КОС с цел предотвратяване и разкриване на престъпления;

-    Подобряване комуникацията с други партньорски служби чрез информационни бази данни на МВР;

-    Обучение на служители за работа с новите възможности на системата.

 

Основни дейности:

Дейност 1 - Разработване на техническа документация за развитие на ЕАР - КОС. Разработване на 3 отделни технически спецификации:

- Спецификация 1 - Разработка на програмни модули и интерфейси към ЕАР - КОС за комуникация с информационни системи и/или бази данни на МВР; софтуерна актуализация на справочната дейност в ЕАР - КОС за генериране на нови видове справки от системата.

- Спецификация 2 - Доставка на техническо оборудване (компютри, скенери, принтери, фотоапарат и консумативи за специализирани принтери) в Центъра за персонализация и технологично администриране в ГДНП.

- Спецификация 3 - Осъществяване на взаимодействие между АИС „ЕАР - КОС“ с енциклопедията за оръжия, осигуряване на поддръжката й и актуализиране на информацията в нея.

Дейност 2 - Провеждане на обществена поръчка за развитие на ЕАР - КОС във връзка с разработка на програмни модули и интерфейси към ЕАР - КОС (по Спецификация 1, описана в Дейност 1).

Дейност 3 - Разработване на програмни модули и интерфейси към информационна система ЕАР - КОС за комуникация с информационни системи и/или база данни на МВР; софтуерна актуализация на справочната дейност в ЕАР - КОС за генериране на нови видове справки от системата; инсталиране на нови версии на системата.

Дейност 4 - Провеждане на обществена поръчка за доставка на техническо оборудване и за осъществяване на взаимодействие с енциклопедията на оръжията. (по Спецификации 2 и 3, описани в Дейност 1).

Дейност 5 - Доставка на техническо оборудване. Актуализиране и поддръжка на информацията в енциклопедията за оръжия и разработване на интерфейс за комуникация с ЕАР - КОС.

Дейност 6 - Обучение на служители в изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5.

Дейност 7 - Информация и публичност.

 

Целева група:

Полицейски служители, работещи по линия на контрол на общоопасните средства в Главна дирекция „Национална полиция”, Столична дирекция на вътрешните работи и в Областните дирекции на МВР.

 

Очаквани резултати:

  • Разработени програмни модули и интерфейси към ЕАР - КОС за комуникация с външни информационни системи и/или бази данни;
  • Усъвършенстван и поддържан ЕАР - КОС с цел предотвратяване и разкриване на престъпления, което означава: намалена административна тежест; облекчени процедури по набавяне на необходимите по закон документи за издаване на разрешения в областта по КОС; подобрена сигурност при обработка на заявленията; отстранени пропуски в сега действащата версия; извършвани справки по нови критерии; генерирани нови видове документи;
  • Осигурена връзка на ЕАР - КОС с енциклопедията за оръжия, гарантиращо коректното въвеждане на идентификационните данни на оръжията;
  • Обучени служители за работа с новите възможности на системата, което ще доведе до подобрена работа в звената по линия КОС;
  • Подобрена комуникация с другите страни и Европейските комуникационни системи в частта, свързана с идентифициране и следене на експлозиви и присъединяване към Мрежата за обмен на информация, съгласно чл. 12 от Директива 93/15/ЕЕС.

 

 18 март 2019 | 10:31