МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Ангел Снежанов Димитров

28 апр 2021

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка със извършена служебна проверка, Ви уведомяваме:

Издадена е Заповед рег. № 3286з-1312/19.04.2021 г. на заместник- директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Заповедта е изпратена в ОДМВР Русе, с разпореждане да Ви бъде съобщена на настоящия Ви адрес.

ГДНП е уведомена, че не сте намерен на адреса и заповедта не е съобщена.

Заповедта можа да Ви бъде съобщена (предоставена) в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1.

 

 28 април 2021 | 08:45