МВР

ГД "Национална полиция"

 

Съобщение до Антонио Лазаров Николов

05 апр 2021

УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН НИКОЛОВ,

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Ваше заявление вх. № 513005-11/02.02.2021 г. по описа на СДВР, разгледано по компетентност в Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), Ви уведомяваме:

По заявлението е изготвено уведомително писмо, рег. № 328600-8780/19.02.2021 г., подписано от директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Уведомително писмо е изпратено на посочения от Вас адрес.  В ГДНП е постъпило известие за доставка на „Български пощи“, че не сте намерен на адреса и същото не е получено от Вас.

Можете да се запознаете с документа и да получите екз. № 2 в ГДНП, на адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1, в съответствие с разпоредбите на АПК.

 05 април 2021 | 14:05