МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Емка Асенова Петкова

31 мар 2021

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка със извършена служебна проверка, Ви уведомяваме:

Издадена е Заповед рег. № 3286з-841/11.03.2021 г. на заместник- директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Заповедта е изпратена в ОДМВР Монтана, с разпореждане да Ви бъде съобщена на постоянния Ви адрес.

ГДНП е уведомена, че не сте намерена на адреса и заповедта не е съобщена.

Заповедта можа да Ви бъде съобщена (предоставена) в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов”№ 1.

 

 31 март 2021 | 10:30