МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Катерина Красимирова Борисова

17 окт 2019

 

УВАЖАЕМА ГОСПOЖО БОРИСОВА,

На основание чл. 61, ал. 1, вр. чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Ваше заявление, Ви уведомяваме:

По заявлението е постановено решение рег. № 328605-247/21.08.2019 г. на директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

Решението е изпратено на посочения от Вас адрес.  В ГДНП е постъпила обратна разписка, че не сте намерена на адреса и решението не е получено от Вас.

Можете да получите копие на решението в ГДНП, на адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1.

 

 

 17 октомври 2019 | 16:46