МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Петър Николаев Николов

04 сеп 2019

 

УВАЖАЕМИ ГОСПOДИН НИКОЛОВ,

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с преписка вх. № 338400-12618/20.12.2018 г. по описа на 09 РУ - СДВР, съдържаща Ваше искане и разгледана по компетентност в Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), Ви уведомяваме:

          В резултат от проверка по преписката са изготвени два акта - заповед с рег. № 3286з-3201/13.08.2019 г. и заповед с рег. № 3286з-3200/13.08.2019 г., подписани от директора на ГДНП.

          Заповедите са изпратени за съобщаване на СДВР. Търсен сте от полицейски служител на посочения от Вас адрес в гр. София, но не сте намерен, съгласно докладна записка приложена към преписката. Можете да се запознаете с двата документа и да получите заверено копие от тях в ГДНП, на адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1, в съответствие с разпоредбите на АПК.

 

 04 септември 2019 | 15:03