МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до Петя Манолова Иванова

04 сеп 2019

 

УВАЖАЕМА ГОСПOЖО ИВАНОВА,

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и във връзка с преписка вх. № 513000-31932/21.06.2019 г. по описа на СДВР, разгледана по компетентност в Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП), Ви уведомяваме:

          В резултат от проверка по преписката е изготвена заповед за служебно снемане на полицейска регистрация, документ с рег. № 3286з-3136/07.08.2019 г., подписан от директора на ГДНП.

          Заповедта е изпратена за съобщаване на СДВР. Търсена сте от полицейски служител на Ваш настоящ адрес в гр. София, но не сте намерена, съгласно докладна записка приложена към преписката. Според същия доклад, след установен с Вас вербален контакт по телефона, сте отказала да изслушате причината, поради която Ви търси полицейския орган - връчване на цитираната по-горе заповед. Можете да се запознаете с документа и да получите заверено копие от него в ГДНП, на адрес: гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1, в съответствие с разпоредбите на АПК.

 

 04 септември 2019 | 17:19