МВР

ГД "Национална полиция"

 

ОБЯВА-2017-001/09.02.2017,ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, С ПРЕДМЕТ:Следгаранционно обслужване и ремонт на автомобили от щата на Главна дирекция „Национална полиция"

09 фев 2017

Обява (pdf)

Представяне на участника (doc)

Техническа спецификация (doc)

Техническо предложение (doc)

Декларация за липса на обстоятелствата (doc)

Методика за оценка (doc) 

Ценова оферта (doc)

Проект на договор (doc)

Информация за публикувана обява(pdf)                         09.02.2017

 Информация за удължаване на срока за получаване на оферти (pdf)

 Съобщение:

Отварянето на офертите ще бъде от 10:00 часа на 27.02.2017 г. в

сградата на ГДНП, бул. "Александър Малинов" № 1, гр. София -1715. 

                                                                                       21.02.2017 

 Протокол (pdf)                                                              28.02.2017 
 Договор (rar)
Приложения към договора (rar)                                   13.03.2017  


Гаранцията за изпълнение е освободена, предвид пълното и точно изпълнение на договора.

                                                                           

                                                                                                      

 

 09 май 2018 | 09:39