МВР

ГД "Национална полиция"

 

Заместник-директор ГДНП

 

Старши комисар Благородна Макева, д-р

 

 

Старши комисар Благородна Макева, д-р     На старши комисар Благородна Макева със заповед на директора на ГДНП като заместник-директор на ГДНП са възложени функции по ръководство и контрол на дейността на следните структури в ГДНП:

1. отдел “Разследване”;
2. отдел “Методическо ръководство на дейността по разследването”;
3.  сектор “Международно сътрудничество и международни проекти”;
4. сектор “Правно-нормативно обслужване и жалби”;
5.сектор "Обществени поръчки";
6. сектор "Експертно-криминалистическа дейност".

 

Приемно време:
Всеки първи четвъртък от месеца, От 14.00 До 16.00ч.

 

Благородна Макева е родена на 29 март 1976 година в гр. Пловдив.

Образование:
- 1998 г. - Факултет "Полиция" при АМВР, специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", бакалавър
- 2002 г. - Факултет "Полиция" при АМВР, специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред", магистър
- 2003 г. - ПУ "Паисий Хилендарски", специалност "Право", магистър
- 2003 г. - след положен теоретико-практически стаж и изпит пред Министерство на правосъдието придобива юридическа правоспособност
- 2003 г. - завършва курс за обучение на преподаватели по Право на Европейския съюз, Европейски институт за публична администрация - Люксембург
- 2006 г. -  завършва обучение в Центъра за продължаващо обучение на Нов български университет по “Структурни фондове на Европейския съюз”
- 2007 г.  е - присъдена образователна и научна степен “доктор” по специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност)"

Професионална кариера:
В МВР постъпва през 1998 г., когато е назначена в 08 РПУ-СДВР, сектор "Криминална полиция" като оперативен работник, а по-късно и дознател.
През 2005 г. постъпва в Дирекция на Национална служба "Полиция" като юрисконсулт в направление "Правно-нормативно обслужване и международна дейност".
Последователно е заемала следните изпълнителски длъжности:
- старши юрисконсулт в Генерална дирекция "Полиция"
- главен юрисконсулт в Генерална дирекция "Полиция"
През 2009 г. е назначена на началник на сектор "Правно-нормативно обслужване" при Главна дирекция "Криминална полиция", а в последствие за началник на сектор "Правно-нормативно обслужване и жалби" при Главна дирекция "Национална полиция".
Назначена за заместник-директор на Главна дирекция "Национална полиция" през 2015 г.

Участие в международни проекти:
1. Проект на тема: „Модернизиране на българската полиция и повишаване на нейната ефективност” № BG 2004/016-711.08.04 (Twinning Code: BG/2004/IB/JH-09) - Ръководител на Компонент 3 „Разработване на  изисквания за профил на разследващите полицаи, които ще бъдат обучители.

2. Проект на тема: “Подобряване на практиките и стандартите за работа на полицията на местно ниво в България и усъвършенстване качеството на управление” (Twinning Code: BG/2005/IB/JH-05) - ръководител на Компонент 4 “Полицейско разследване на местно ниво и ситуативна превенция на престъпността” (домашно насилие, подкрепа на жертвите на престъпления и ситуативна превенция на престъпността)

3. Проект на тема: „Противодействие на престъпността, свързана със злоупотреба с финансови

средства, предоставени на България от Европейския съюз” № JLS/2008/ISEC/FPA/C2/046 - Ръководител на Компонент 5 „Разработване на методическо ръководство и програма за дългосрочно обучение”

4. Проект на тема: „Борба срещу домашното насилие и по-специално борба  срещу сексуалното насилие срещу малолетни и непълнолетни” по програма Дафне III, като проектът е реализиран от Главна дирекция „Охранителна полиция” във  гр. Варшава, Полша - лектор в конференция, организирана на тема „Домашно насилие”

5. Проект на тема „Изграждане и укрепване на националната система за подкрепа на жертви на престъпления” (Twinning Code: BG/06/IB/JH-02),  с бенефициент Министерство на правосъдието и Генералния съвет на съдебната власт в Испания - лектор в семинари за обучение на обучители.

6. Участие в подготовката на проект на тема „Подобряване на националната правна рамка и повишаване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак” по Програмна област 29 по Норвежкия финансов механизъм 2009 - 2014 г.

Други функции:
През годините старши комисар Макева е била хоноруван преподавател в Академията на МВР ("Разследване на престъпления") и в СУ "Климент Охридски" ("Правни и полицейски аспекти на домашното насилие").
П
редседател на Постоянната комисия за права на човека и полицейска етика в МВР.

Член на Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления към Министерство на правосъдието.

 Езикова подготовка:
Ползва английски, немски и руски език.