МВР

ГД "Национална полиция"

 

СЪОБЩЕНИЕ до адв. Иван Цветков - САК

13 авг 2020

УВАЖАЕМИ АДВОКАТ ЦВЕТКОВ,

 

На основание чл. 61, ал. 3, вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с Ваше заявление, Ви уведомяваме:

         По заявлението е изготвено уведомление рег. № 328600-11427/05.03.2020 г., подписано от директора на Главна дирекция “Национална полиция” (ГДНП).

         Уведомлението е изпратено на посочения от Вас адрес с известие за доставяне (обратна разписка). Писмото е върнато обратно в ГДНП, като причина „непотърсено“.

          Можете да получите уведомлението в ГДНП, на адрес:

гр. София, 1715, бул. „Александър Малинов” № 1.

 13 август 2020 | 11:08